ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest : prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2020r. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest : prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2020r.

Szczegóły informacji

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest : prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2020r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-27 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-12-19 przez Elżbieta Kinal

Treść:

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki
 
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest : prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2020r.
 
Zamawiający:  
Gmina Iłowa  w ramach której działa:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
 
 1. Na podstawie art.66 w związku z art. 67 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) , działając w imieniu Zamawiającego zapraszam do udziału w negocjacjach.
Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Negocjacje odbędą się w dniu 30.12.2019r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Kolejowa7 68-120 Iłowa pok. Nr 7.
Proszę o potwierdzenie przybycia na negocjacje do dnia 27.12.2019r.
Osoby, które będą reprezentowały wykonawcę w negocjacjach muszą przedstawić stosowne  umocowania do prowadzenia negocjacji w imieniu wykonawcy.
 prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2020r. zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy  ( Dz.U. z 2012r. poz. 719).
 
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :
  1. o zamówienie może  ubiegać się wykonawca , który spełnia warunki:
 • jest osobą fizyczną prowadząca rodzinny dom pomocy,
 • zobowiązuje się  prowadzić  rodzinny dom pomocy, w którym będzie  świadczyć usługi bytowe i opiekuńcze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest  właścicielem oraz w którym zamieszkuje. W budynku tym Wykonawca może prowadzić wyłącznie RDP.
 • zobowiąże się do osobistego świadczenia usług bytowych i opiekuńczych, przy czym może korzystać przy tym z pomocy innych osób. Liczba osób pomagających powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości osób przebywających w RDP.
 • usługi bytowe i opiekuńcze w RDP będą świadczone  z uwzględnieniem stanu zdrowia , sprawności fizycznej i intelektualnej  oraz indywidualnych potrzeb i możliwości osoby przebywającej w RDP, z także praw człowieka , w tym w  szczególności  do  poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, oraz ochronę dóbr osobistych.
 • zobowiąże się  w szczególności do zapewnienia osobom przebywającym w RDP dostosowane do ich sprawności psychofizycznej, całodobowe:
1) usługi bytowe:
a) miejsce pobytu,
b) wyżywienie,
c) utrzymanie czystości;
2) usługi opiekuńcze:
a) udzielanie pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
c) kontakty z otoczeniem,
d) inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb.
 • udostępnieni osobom przebywającym  informacji o przysługujących im prawach, w tym o prawie do wnoszenia skarg, przez umieszczenie tej informacji w widocznym, ogólnie dostępnym miejscu.
 • umożliwi osobom  przebywającym  korzystanie z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz udział w aktywizacji zawodowej
 • zapewni osobom spokrewnione lub innym osobom  bliskim niespokrewnionym możliwość swobodnego kontaktu z osobą przebywającą w rodzinnym domu pomocy.
 • zapewni  w zakresie usług bytowych dotyczących:
1) miejsca pobytu:
a) swobodny dostęp do budynku i jego otoczenia,
b) budynek i jego otoczenie bez barier architektonicznych, z zastosowaniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
c) pokoje mieszkalne usytuowane na parterze budynków wielokondygnacyjnych, jeżeli budynki takie nie posiadają wind - w przypadku osób o ograniczonych możliwościach swobodnego przemieszczania się,
- pokoje mieszkalne, nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że:
– pokój jednoosobowy - o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2,
– pokój dwuosobowy - o powierzchni nie mniejszej niż po 8 m2 na osobę,
- pomieszczenia wspólnego użytkowania:
       – pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia,
– kuchnię dostępną dla wszystkich mieszkańców domu,
– pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
– jedną łazienkę dla nie więcej niż 5 osób i jedną toaletę dla nie więcej niż 4 osób, wyposażone stosownie do potrzeb osób korzystających z tych pomieszczeń;
2) wyżywienia:
- co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne - zgodnie ze wskazaniem lekarza,
- przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie wcześniej niż o godzinie 1800,
- dostępność do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, o których mowa w lit. a,
- możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienie,
- możliwość samodzielnego korzystania z kuchni;
3) utrzymania czystości:
- środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej,
- sprzątanie pomieszczeń w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.
 • zapewni w zakresie usług opiekuńczych:
- w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu;
- pomoc w przyjmowaniu leków;
- opiekę higieniczną, w tym pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza;
- organizowanie czasu wolnego;
- czynny udział w codziennym życiu rodzinnym;
- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
- organizowanie świąt i uroczystości;
- możliwość odbywania praktyk religijnych;
- pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku.
 • Zakres usług opiekuńczych powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z RDP i uwzględniać poziom samodzielności tej osoby.
 
 
 1. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń dotyczących zapewnienia zobowiązań wymienionych w pkt V oraz dokumentów potwierdzających rodzaj prowadzonej działalności , własność nieruchomości. 
 2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenia i dokumenty wymagane:
a) Oświadczenie , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 Ustawy załącznik nr 1
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
c) Oświadczenie, że Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji i nie ogłosi upadłości o treści: „ Oświadczam, że firma .......nie znajduje się w stanie likwidacji i nie została ogłoszona jej upadłość”
2.Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy złożyć najpóźniej do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów
 • Zamawiający urzęduje w dniach roboczych w godzinach : poniedziałek -7.00-16.00, wtorek-czwartek – 7 .00-15.00, piątek – 7.00-14.00
 • Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca  przekazują pisemnie. Postepowanie odbywa się w języku polskim , wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 • Adres korespondencji: ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
 1. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Elżbieta Kinal – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej , tel. 683774948, e-mail: ops@ilowa.pl lub e.kinal@ilowa.pl
 2. Podwykonawcy
Umowa nie może być powierzona podwykonawcom.
                                
Załączniki:
 1. Oświadczenie , o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu zgodnie z art.22 Ustawy PZP.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 3. Oferta
 4. Wzór umowy
 
Iłowa, dnia  19.12. 2019r.
 
 
 
 
                                                  Z poważaniem:
                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                     w Iłowej
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-19 14:56:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-19 15:01:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16 10:27:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony