ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2020”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2020”

Szczegóły informacji

„Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2020”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-20 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-12-03 przez Elżbieta Kinal

Treść:

                                                                                       Iłowa dn. 03.12. 2019r.
 
Znak sprawy : OPS.252.10.2019
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 1. Zamawiający –       Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7,
68-120 Iłowa
 
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
„Dożywianie osób  korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2020”
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j  Dz.U.2019.1843)
 
II.Termin realizacji zamówienia:
- 02 stycznia  2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie w lokalu posiadającym zgodę sanepidu,  jednego gorącego posiłku dwudaniowego,  przez  5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni robocze dla ok. 30 osób dziennie, w stosunku do których zostały podjęte decyzje o finansowaniu ich dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej. Liczba uprawnionych osób może ulegać zmianie w zależności od pory roku oraz zapotrzebowania na ten rodzaj pomocy.
 2. Zakłada się wydawanie posiłków w mieście Iłowa oraz w razie takiej potrzeby  poszczególnych sołectwach.
 3. Przez jeden gorący posiłek dwudaniowy Zamawiający rozumie:
 1.  zupa - 500 ml, pieczywo (1 bułka lub 2 kromki chleba ), 
 2. drugie danie - mięso lub jego porcja + ziemniaki, kasza lub ryż + surówka.
Ustala się obowiązującą gramaturę posiłku :
- mięso (kotlet schabowy , z piersi kurczaka, ryba itp.) 120 g
  lub zamiennie: gulaszu, potrawki z kurczaka, klopsiki - 150 gram
- ziemniaki - 250 gram
- lub kasza, ryż ( zamiennie ) 200 gram
- surówka - 100 gram
Dwa razy w tygodniu zamiennikami dań mięsnych mogą być dania jarskie np.: pierogi, naleśniki z serem, krokiety lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze - 500 gram  . lub dania półmięsnego (tj.  np. bigos,, fasolka po bretońsku, łazanki z kapustą itp.)-gramatura - 350g.
Za dania mięsne nie uznaje się wątróbki lub kaszanki.
4. Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą      temperaturę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności dań w okresie kolejnych 5 dni. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie  Zamawiającego dostarczyć , jadłospis na kolejny tydzień.
5. Zamówienie obejmuje przygotowanie, transport  i wydawanie posiłków dostarczonych w odpowiednich pojemnikach utrzymujących temperaturę. Wykonawca codziennie zapewni dostawę gotowych do wydania posiłków w porcjach w naczyniach jednorazowych posiadających wymagane atesty oraz   lokal i osoby do wydawania tych posiłków. 
6. Liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości posiłków w skali dziennej, miesięcznej czy też w całym wskazanym okresie w zależności od potrzeb, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie.
7. Wykonawca jest zobowiązany wydawać i dostarczyć posiłki z wykorzystaniem własnych zasobów kadrowych, własnym transportem dostosowanym do przewożenia żywności, dopuszczonym przez SANEPID do przewozu posiłków oraz lokalowych w gminie Iłowa   do wydawania posiłków.
8. Godziny dostarczania i wydawania posiłków zostaną ustalone między Zamawiającym, a Wykonawcą.
9. Klienci uprawnieni do korzystania z jednego gorącego posiłku  dwudaniowego zobowiązani będą do potwierdzenia odbioru posiłku poprzez podpisanie wykazu sporządzonego przez Ośrodek, który będzie oznaczony pieczątkami Ośrodka Pomocy Społecznej.  Wykaz osób uprawnionych do posiłku będzie sporządzany  w okresach tygodniowych i będzie on na bieżąco, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem aktualizowany,  w przypadku zmiany liczby osób korzystających.
10. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  gorący posiłek , o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
11. Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.
12. Realizacja przedmiotu zamówienia następuje przy wykorzystaniu produktów i narzędzi Wykonawcy.
13.Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. Punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia , wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
14. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm. ) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
15. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosił odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
16. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
17. Przygotowywanie posiłków będzie miało miejsce w lokalu Wykonawcy.
18. Lokal gastronomiczny Wykonawcy wraz z zapleczem, w którym będą przygotowywane posiłki, musi posiadać zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie w nim działalności gastronomicznej.
19. Warunki zapłaty za wykonane zamówienia:
 1. Zamawiający pokrywa 100% kosztów posiłków,
 2. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych posiłków w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego.
 3. Wartość faktury stanowić będzie ilość posiłków x cena jednostkowa posiłku zawarta w ofercie. (cena brutto tj. z podatkiem VAT)
 4. Cena jednostkowa podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.
 5. Zamawiający ureguluje należność w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
 
IV. Wymagania i warunki zamawiającego .
 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie pełnienie usług gastronomicznych,
 2. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, lokalowym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 
V. Dokumenty , jakie wykonawca powinien załączyć do oferty :
 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie Wykonawcy,  iż dysponuje on odpowiednim potencjałem technicznym , osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  oraz  lokalem na terenie gminy Iłowa do wydawania posiłków (załącznik nr 2),
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru załącznika nr 3,
 4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług z zakresu żywienia  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- wg wzoru załącznika nr 4,
 
5. Oświadczeniem o realizacji działań z zakresu polityki społecznej na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. zatrudnianie osób niepełnosprawnych , bezrobotnych w ramach prac subsydiowanych. 
 
6. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia  SANEPID-u  na prowadzenie usługi cateringowej (kserokopia poświadczenia za zgodność  z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy)
7. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez SANEPID środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków (kserokopia poświadczona  za zgodność  z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy)
8. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
9. Przykładowe tygodniowe menu,
 
VI. Kryterium wyboru oferty
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. Przy wyborze  oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto za jeden gorący  posiłek – 80 pkt , jak również wskazaniem przez oferenta realizacji działań z zakresu polityki społecznej na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  tj. :
- niepełnosprawnych10 pkt ,
- w ramach ustawy ozatrudnieniu socjalnym 10 pkt,
 
Możliwe jest uzyskanie maksymalnie 100 pkt.
                         Punktacja za cenę liczona będzie wg wzoru:
Cena najniższa oferty
------------------------------ x 80 pkt.
Cena badanej oferty
 
 
VII. Miejsce i termin składania ofert
 1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. W przypadku składania oferty, w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić dopisek : „ Oferta na usługę  dożywianie osób korzystających ze świadczeń  Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2020” . W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do siedziby OPS w Iłowej.
Miejsce składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7 68-120 Iłowa
Ofertę należy złożyć do dnia  20 grudnia  2019 r. do godz. 14.00
 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawiadomiony telefonicznie o
zawarciu umowy w dniu następującym po rozpatrzeniu ofert na świadczenie usług objętych niniejszą ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-03 14:38:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-03 14:39:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31 11:01:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony