ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-16 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-12-03 przez Elżbieta Kinal

Treść:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
z terenu Gminy Iłowa
 
Gmina Iłowa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa skierowanych decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Iłowa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa .
 
II.Tryb zamówienia.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j  Dz.U.2019.1843)
 
III. Opis przedmiotu zamówienia.
 
1. 1) Świadczenie usług schronienia dla 5 osób bezdomnych z terenu   Gminy Iłowa, skierowanych decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.+
2) Usługi będą świadczone na rzecz:
 • osób bezdomnych szczególnie, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Iłowa  (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2019.1507 )
 • potrzebującym pomocy - schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Iłowa.
3) Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w ust.l następującego zakresu usług:
 1. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło ) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 2. całodzienne wyżywienie,
 3. środków czystości i higieny osobistej,
 4. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 5. pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 6. zapewnienia dostępu do opieki medycznej,
3. Prowadzenia pracy socjalnej w oparciu m.in. o kontrakt socjalny.
4. Liczba osób wymagająca schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób z terenu Gminy Iłowa dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Iłowa, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności
6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 26 grudnia.
7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury/noty księgowej.
8. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
9. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia placówki.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.
11. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn osób korzystających ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu osoby w placówce wskazany w ofercie Wykonawcy.
 
IV. Termin realizacji zamówienia: Od 01 stycznia   2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz spełniają wymagania sanitarno- epidemiologiczne i przeciwpożarowe określone w obowiązujących przepisach. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski. Warunek zostaje spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
VI. Warunki i zakres realizacji:
 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
 2. Wykonawca określi stawkę miesięczną brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
 
VII. Kryterium oceny ofert.
 1. Najniższa cena zaoferowana przez oferenta.
 2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego ).
 3. Stopień wprowadzenia standardów.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony formularz ofertowy wg - załącznika nr 1 - wzór oferty
 
IX. Wymagane dokumenty:
 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
 2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. W przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla podmiotu.
 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
 5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Iłowa - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowej,
 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
 1. Odpis statutu.
 
X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
 1. Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa.
 2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, wyłącznie na formularzu pn. "Formularz ofertowy” będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia  16 grudnia 2019r.  do godz. 14:00
 3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
XI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Kinal– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej tel. 68-3774948  e-mail e.kinal@ilowa.pl.
 
XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 3. Projekt umowy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-03 12:24:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-03 13:01:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31 10:59:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony