ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe - złożenie ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe - złożenie ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe - złożenie ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-10-08 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-09-27 przez Elżbieta Kinal

Treść:

Iłowa 27.09.2018
 
Znak sprawy: OPS.252.8.1.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na podstawie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   ( t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,   zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji :
PSYCHOLOGA
 
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując procedurę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. rozdział 6.5.1
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
2. Przedmiot zamówienia:
 
Kod CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne
 
3. Warunki współpracy:
- warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
- planowany termin realizacji świadczenia pracy : od X 2018 r. do XI 2019 r.
- ilość godzin do przepracowania – 10 h/ miesięcznie ,
- miejsce świadczenia usługi : w siedzibie i poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowej
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie pop zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania ( m.in. karty czasu pracy) . Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez wykonawcę rachunku, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu. Zamawiający  informuje, iż  termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
4. Zakres obowiązków:
- świadczenie indywidualnego wsparcia  w szczególności dla klientów objętych pracą socjalną przez pracowników ds. pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zarówno w siedzibie OPS jak i w miejscu zamieszkania , zdiagnozowanie potrzeb
i problemów podopiecznego , planowanie konkretnych kroków , które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez podopiecznego, pomaganie i wspieranie w rozwoju cech sprzyjających radzeniu sobie w aktualnej sytuacji życiowej, poprawa w funkcjonowaniu rodziny  oraz niwelowanie problemów wewnętrznych w rodzinie.
 
5. Warunki udziału w postępowaniu ( wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia:
O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się oferenci , którzy posiadają niezbędna wiedzę
 i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia zamawiający uzna:
Kryteria formalne ( obowiązkowe):
- wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia , potwierdzone kserokopią dyplomu – kryterium formalne
- minimum 2- letnie doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
Kryteria dodatkowe:
- doświadczenie w świadczeniu poradnictwa osobom zagrożonym wykluczeniu społecznemu .
 
Spełnienie warunków formalnych zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta.
Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą : „ za zgodność
z oryginałem”  i poświadczone przez Wykonawcę.
 
6. Wymagane dokumenty
- CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- kserokopię dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia ,
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności,
- oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym , stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego,
 
7. Obowiązki Wykonawcy
 przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),( publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.)
 
8. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:
Oferty we wstępnej ocenie zostaną sprowadzone pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych.
1) Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, podając uzasadnienie. Zamawiający nie odpowiada za braki formalne ofert i ich skutek.
2) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane,
w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane
i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).
3) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Należy ją złożyć w  zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego; na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego, oferta na zadanie: PSYCHOLOG pn.” Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej
    w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"
  2. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2018r.  do godziny 14 w siedzibie Zamawiającego, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7, osobiście, pocztą tradycyjną lub formie elektronicznej na adres: ops@ilowa.pl wyłącznie skan, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na pełnienie funkcji  psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej. Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. W przypadku wyboru oferty dostarczonej elektronicznie, przed podpisaniem umowy  Zamawiający  żąda  złożenia tożsamych dokumentów w formie papierowej wg powyżej wymienionych warunków .
  2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona.
 
11.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Elżbieta Kinal, Katarzyna Siwak- Galik. Tel. 68-3774 948 , 68-360 9421
 
12. O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą zostanie dodatkowo poinformowany o terminie podpisania umowy.
 
13. Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.
 
14. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1)         Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iłowej (Kolejowa 7, 68-120 Iłowa, telefon kontaktowy: 68 377 49 48).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych: Kinga Zduńska  pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
 
Kierownik OPS w Iłowej
Elżbieta Kinal

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-27 13:57:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-27 13:59:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-18 14:42:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony