ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-07-19 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-07-12 przez Elżbieta Kinal

Treść:

 
Iłowa 11.07.2018
 
Znak sprawy: OPS.252. 6 .2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej
 
w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
            Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie dotyczy  wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych                 (t.j.Dz.U.2017.1579z późn. zm.)
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
Zaprasza do składania ofert na realizację zadania
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wyodrębnienie i przystosowanie  w holu na wysokim parterze budynku użyteczności publicznej, w którym znajduje się siedziba OPS w Iłowej przy ul. Kolejowej 7 68-120 Iłowa pomieszczenia, z przeznaczeniem dla stanowiska ds. pierwszego kontaktu.  
Zakres prac obejmuje:
 1. Wykonanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym z izolacją cieplną wykonaną wełną mineralną.
 2. Usunięcie poprzez rozebranie elementów z drewna na ścianach pomieszczenia przeznaczonego na biuro.
 3. Osadzenie drzwi wewnętrznych płytowych o wymiarach 90x200cm.
 4. Położenie tynków /gładzi/ na ścianach pomieszczenia.
 5. Wykonanie podłogi z paneli podłogowych .
 6. Wykonanie malowania ścian farbami akrylowymi.
 7. Odnowienie istniejącego okna drewnianego ( opalanie, malowanie).
 8. Uruchomienie i pomalowanie grzejnika centralnego ogrzewania.
 9. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych.
 
Wykonawca powyższe prace będzie wykonywać przy użyciu własnego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, środków, narzędzi oraz przez pracowników Wykonawcy.
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 
 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 r.
 2. Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb sporządzania oferty zapoznał się z warunkami realizacji zadania, w stopniu wystarczającym do jej sporządzenia i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 
 1. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:
a) cena– max 70%;
b) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 30% (zgodnie z definicją zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).
 
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 
 1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1.
 
 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena  powinna zawierać:
 1. wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
 3. cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy  nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 
 1. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
 
 
 
 
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w  zamkniętej kopercie; na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz Zamawiającego, oferta na zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu w Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej”
w siedzibie Zamawiającego
 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
1)Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2018r. do godziny 12 w siedzibie Zamawiającego, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7, osobiście lub pocztą tradycyjną, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu w Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej”
2)Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona.
 
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Elżbieta Kinal,  Katarzyna Siwak- Galik. .
 
10. Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna.
 
Kierownik OPS w Iłowej
Elżbieta Kinal

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 12:44:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 12:49:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-27 11:48:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony