ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent rodziny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Wymiar etatu: 1/1 umowa o pracę na czas określony - czas zastępstwa

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Data udostępnienia: 2017-10-11

Ogłoszono dnia: 2017-10-11 przez Elżbieta Kinal

Termin składania dokumentów: 2017-10-27 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2017

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U.2017.697 t.j. z dnia 2017.03.31 )
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa rodzinnego, przepisów o ochronie danych osobowych,
2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3) odporność na sytuacje stresowe,
4) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
5) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
6) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
7) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
8) posiadanie prawo jazdy kat. B i własnego samochodu osobowego,
9) wysoka kultura osobista,
10) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
11) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
12) umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Do podstawowych obowiązków należeć będzie praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
2. Do zadań asystenta należy w szczególności:
    1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w  konsultacji z pracownikiem socjalnym,
    2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia  
        gospodarstwa domowego,
    3) udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych,
    4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
    5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
    6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
    7) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
    8) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
    9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
  10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
  11) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną
  12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
  13) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
  14) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
       podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
  15) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu
       zadań uzna się za niezbędną.

V. Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z listem motywacyjnym
2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ,
6) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
7) oświadczenie, że kandydat nie jestem pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona,
8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny -w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
9) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-27 14:00:00
b. Sposób:
I. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej 68-120 Iłowa ul. Kolejowa 7  z  dopiskiem nabór na stanowisko asystent rodziny w terminie do 27 października 2017 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres 3 miesięcy.
Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa

VII. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy ( 40 godz. tygodniowo);
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
Stanowisko asystenta rodziny należy do stanowisk pomocniczych i obsługi   w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.( Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-11 09:21:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-11 09:21:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06 15:24:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony