ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: opsDrukuj informację Ogłoszenie numer: ops

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik w zespole ds. realizacji świadczeń rodzinnych i alimentów

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Data udostępnienia: 2016-09-23

Ogłoszono dnia: 2016-09-23 przez Elżbieta Kinal

Termin składania dokumentów: 2016-10-10 00:00:00

Nr ogłoszenia: ops

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
c)    brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie wyższe,
f)    znajomość:
-    ustawy o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci,
-    ustawy o świadczeniach rodzinnych,
-    ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
-    ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-    ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
g)    bardzo dobra znajomość obsługi komputera  oraz urządzeń biurowych,
h)    doświadczenie zawodowe w pracy  administracyjno- biurowej min. 2 lata.
b. Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, terminowość,
b)    umiejętność pracy w zespole,
c)    poprawna komunikacja pisemna,
d)    łatwość nawiązywania kontaktów,
e)    nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa klientów świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i  klientów ubiegających się o zasiłek dla opiekunów,
b) przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków i prowadzenie spraw związanych z  realizacją w/w ustaw,
c) sporządzanie decyzji administracyjnych ,
d) przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
e) współpraca z komornikami, prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w zakresie wynikającym z w/w ustaw,
f) wprowadzanie danych dotyczących świadczeń do systemu informatycznego,
g) przygotowywanie danych potrzebnych do sporządzania bilansów potrzeb i sprawozdań,
h) wydawanie zaświadczeń w sprawach świadczeń rodzinnych;
i) prowadzenie korespondencji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy na I piętrze (brak windy);
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
Kontakt z interesantami: bezpośredni i telefoniczny.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu 
Miejsce świadczenia pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7 68-120 Iłowa

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

a)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)    CV oraz list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d)    kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
e)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
g)    oświadczenie o niekaralności lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-10-10 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7 , 68-120 Iłowa, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze  w zespole ds. realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów” w terminie do dnia  10 października 2016 r.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7 , 68-120 Iłowa

VII. Informacje dodatkowe:

1)    Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
2)    Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
3)    Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Iłowej zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
4)    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 377 49 48
5) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
6)    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Iłowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922 ) oraz ustawą dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-23 08:20:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-23 08:20:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20 14:41:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony