ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor/mł. inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Data udostępnienia: 2016-02-23

Ogłoszono dnia: 2016-02-23 przez Elżbieta Kinal

Termin składania dokumentów: 2016-03-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2016

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
c) brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,
f) znajomość:
-  ustawy o świadczeniach rodzinnych,
-  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
-  ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-  ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ustawy o pomocy państwa  w wychowaniu oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
g) bardzo dobra znajomość obsługi komputera  oraz urządzeń biurowych,
h) doświadczenie zawodowe w pracy  administracyjno- biurowej,
b. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, terminowość,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) poprawna komunikacja pisemna,
d) łatwość nawiązywania kontaktów,
e) nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa klientów świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i      klientów ubiegających się o zasiłek dla opiekunów, świadczenie wychowawcze,
b) przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków i prowadzenie spraw związanych z  realizacja w/w ustaw,
c) sporządzanie decyzji administracyjnych ,
d) przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
e) współpraca z komornikami, prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w zakresie wynikającym z w/w ustaw,
f)  wprowadzanie danych dotyczących świadczeń do systemu informatycznego,
g) przygotowywanie danych potrzebnych do sporządzania bilansów potrzeb i sprawozdań,
h) wydawanie zaświadczeń w sprawach świadczeń rodzinnych;
i) prowadzenie korespondencji,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) CV oraz list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
g) oświadczenie o niekaralności lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-03-10 15:00:00
b. Sposób:
Stanowisko pracy na I piętrze (brak windy);
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
Kontakt z interesantami: bezpośredni i telefoniczny.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
Miejsce świadczenia pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7 68-120 Iłowa
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa

VII. Informacje dodatkowe:

1)    Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
2)    Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
3)    Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Iłowej zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
4)    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68-3774-948.
5) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
6)    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej , na jego stronie internetowej oraz  na tablicy informacyjnej OPS w Iłowej.
7)    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7 , 68-120 Iłowa : „Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora/mł.inspektora ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych” w terminie do dnia  10 marca 2016r.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawą dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z  2014, poz.1202)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-24 12:06:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-24 12:06:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-23 09:59:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony